แผนประกันภัยโรคไข้เลือดออก
โดยบริษัทอาคเนย์ประกันภัย