ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เป็นสินเชื่อบุคคลเฉพาะลูกค้าลัคกี้ เท่านั้น เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ใช้จ่าย/ลงทุนตามที่ต้องการ วงเงินไม่เกิน15,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

รายละเอียดสินเชื่อ

 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 3-12 เดือน ผ่อนชำระคืนเท่ากันทุกเดือน และจำนวนเงินผ่อนต่อเดือนมากกว่า 500 บาทขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (Effective rate) รวมค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • อายุ 20-60 ปี (รวมระยะผ่อน)
 • รายได้ 10,000 บาท ขึ้นไป / เดือน
 • กรณีพนักงานประจำ (อายุงาน 6 เดือนขึ้นไปและต้องผ่านการทดลองงานแล้ว) สลิปเงินเดือน/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • กรณีอาชีพอิสระ รายการเสียภาษี50ทวิ/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน ต้องไม่ย้ายถิ่นที่อยู่ย้อนหลังภายใน 1 ปี
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน และ/หรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
 • ต้องเคยเป็นลูกค้าของลัคกี้ลีสซิ่งมาก่อน (เคยมีประวัติผ่อนสินเชื่อกับทางลัคกี้ลีสซิ่ง เช่น ประกันรถยนต์)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ชุด
 • สลิปเงินเดือน/รายการเดินบัญชีย้อยหลัง 3 เดือน
 • รายการเสียภาษี 50 ทวิ หรือ หนังสือรับรองรายได้ กรณีรายเดือนขอ 6 เดือนล่าสุด /กรณีรายปี ขอปีล่าสุด

กรอกรายละเอียดสมัครสินเชื่อ

คำถามเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลลัคกี้ใจดี

1. สำเนาบัตรประชาชน /กรณีสำหรับบัตรข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร

2. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

3. สำเนาเอกสารการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้โอนเงินเข้าเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ย้อนหลัง 6 เดือน (อาชีพอิสระ)

3. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท/หจก./ใบทะเบียนการค้า (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของผู้สมัคร (ธุรกิจส่วนตัว)

4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (กรณียื่นบัญชีธนาคารของบริษัท)

5. สำเนาเอกสารการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

6. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้โอนเงินเข้าเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว